Pravila privatnosti i politika kolačićaPravila privatnosti i politika kolačićaPravila privatnosti i politika kolačića

VODITELJ OBRADE

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić sa sjedištem u Zagrebu, Kružna ulica 48, OIB: 30230813265 (u nastavku „Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić“ ili „Ured" ili “mi” ili “nas“) vas ovime obavještava u skladu s člancima 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u nastavku: „Opća uredba“) o podacima tko je voditelj obrade (odgovorna osoba za obradu osobnih podataka), tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke pohranjujemo.

Ured djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe te ovim pravilima privatnosti (u nastavku: “Pravila“) daje uvid u postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić prikuplja i obrađuje osobne podatke o Vama (npr. podatke koji Vas mogu izravno ili neizravno identificirati, poput imena, prezimena, akademske titule, OIB-a, datuma rođenja, adrese prebivališta/boravišta, broja telefona, adrese elektroničke pošte, naziva poslodavca, IP adrese (u nastavku: “Osobni podaci“), u sljedećim slučajevima:
 • kada ste naša stranka,
 • kada zatražite da Vam pošaljemo ponudu u vezi s uslugama koje pružamo,
 • kada obrađujemo podatke sukladno pravnim obvezama koje proizlaze iz propisa koji reguliraju obavljanje odvjetničke djelatnosti, kao što su: Zakon o odvjetništvu, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o računovodstvu,
 • kada nam se obratite putem informativnog kontakt obrasca ili putem e-maila,
 • kada posjetite naše mrežno mjesto i koristite određene funkcionalnosti istog.

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim određenih Osobnih podataka prikupljenih putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad našeg mrežnog mjesta, čiji je prijenos nužan za korištenje mrežnih komunikacijskih protokola. Ukoliko nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu mrežnih komunikacijskih protokola koji se prikupljaju prilikom posjete našem mrežnom mjestu), i dalje možete pristupiti našem mrežnom mjestu, no nećete nam se moći izravno obratiti putem informativnog kontakt obrasca.

POSLOVNA SURADNJA SA STRANKAMA

Stranke našeg Ureda su osobe s kojima smo sklopili sporazum o pružanju pravnih usluga vezano za zastupanje i pravno savjetovanje („Stranka“ ili „Stranke“).

Kao odvjetnički ured obvezni smo čuvati, kao odvjetničku tajnu, u tajnosti sve informacije koje se odnose na Stranku i predmet zastupanja, a sve u interesu same Stranke.

Podatke čuvamo 10 (deset) godina od prestanka poslovnoga odnosa i obavljanja transakcije, odnosno 5 (pet) godina ako se radi o podacima o ovlaštenoj osobi i njegovom zamjeniku, procjeni rizika stranke, nakon čega osobne podatke brišemo, a dokumentaciju uništavamo u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Ako određena Stranka želi da se dokumentacija čuva i dulje od navedenog roka, o istome treba obavijestiti Ured.

Tijekom poslovne suradnje sa Strankom, Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić može doći do saznanja ili stvaranja povjerljivih informacija. Ured se obvezuje kako, bez izričite suglasnosti Stranke, neće podijeliti te povjerljive informacije s trećim stranama. Pored navedenog, Ured se obvezuje poduzeti potrebne mjere opreza kako bismo očuvali povjerljivost tih informacija.

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić neće bez izričite prethodne pisane suglasnosti Stranke navesti Stranku kao referencu, a koje navođenje može uključivati i osnovne podatke vrijednosti projekta vezano uz koji nam je povjereno zastupanje.

Ured poštuje odredbe važećih zakona o sprječavanju pranja novca u Republici Hrvatskoj. Kako bismo bili usklađeni sa svim zakonskim odredbama, ovlašteni smo od Stranke tražiti dodatne dokaze o identitetu Stranke sukladno primjenjivim propisima.

Ured je u obvezi obavijestiti nadležna tijela o svim potencijalnim slučajevima pranja novca te nije obvezno obeštetiti Klijenta za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica ispunjavanja zakonskih obveza.

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić u okviru svojih obveza na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja (izrada procjene rizika pranja novca i financiranja terorizma, provođenje mjera dubinske analize stranke i drugo) prikuplja osobne podatke osoba s kojima uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju.

Podaci se odnose na ime i prezime, preslika osobne iskaznice, prebivalište, datum rođenja, identifikacijski broj te državljanstvo ako se radi o fizičkoj osobi te naziv, sjedište, identifikacijski broj, pravni oblik te ime i prezime, identifikacijski broj, adresa, e-mail i telefonski broj zastupnika, ako se radi o pravnoj osobi, dok za sve Stranke prikupljamo podatke poput namjene i prirode poslovnoga odnosa, djelatnosti Klijenta, izvora sredstava koja su predmet poslovnog odnosa te vremenu uspostavljanja poslovnoga odnosa.

SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada dajete vaše Osobne podatke ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila. Obrada vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. Poduzimanje koraka po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na pitanja i komentare, ispunjavanje zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude,komuniciranje s vama, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),
 2. Izvršavanje ugovora kojem ste ugovorna strana (npr. pružanje pravnih usluga, pružanje pristupa određenim područjima i značajkama na internetskoj stranici),
 3. Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo nepristojnim,
 4. Pridržavanje zakonske obveze kojima Ured podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom),
 5. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava,
 6. Provođenje analitike podataka ili isporuke komunikacija putem elektroničkih alata (e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od točke 1 do 5 je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Ured da s vama sklopi ugovor, da odgovori na vaše zahtjeve, da vam pruži pravne usluge, da zaprimi i obradi vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Ured podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točki 6 je također dobrovoljno. Nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor obradi Osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti Ured da provodi analitiku podataka ili da s vama komunicira u određenim situacijama. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave ili obrađivanje vaših daljnjih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju Ured neće više obrađivati vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

PRIMATELJI

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 • subjektima potrebnima za slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, analiziranje podataka i pružanje podrške, pružanje korisničkih usluga, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime Ureda kao izvršitelji obrade, poput pružatelja cloud usluga (kako su definirani u članku 6. niže);
 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;
 • subjektima koji nam pružaju računovodstvene usluge, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti; osobama ovlaštenima od strane Ureda  za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (ovlašteno knjigovodstvo I računovodstvo Ureda);
 • suradnicima Ureda, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na Ured, radi zaštite i obrane prava ili imovine Ureda ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti stranaka Ureda ili javnosti);
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić ne prenosi Osobne podatke izvršiteljima/pod- izvršiteljima obrade u treće zemlje.

ZADRŽAVANJE

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod člankom 4. ovih Pravila. Osim gore navedenog, Ured će zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina se, sukladno Zakonu o računovodstvu, čuvaju isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu, 10 godina sukladno Zakonu o odvjetništvu te 5 ili 10 godina sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma).

VAŠA PRAVA

Ured Vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Ureda pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

MJERE ZAŠTITE PODATAKA

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke te poduzeli tehničke i organizacije mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Zbog same prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na našoj stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana.

MJERODAVNO PRAVO / JURISDIKCIJA

Za sva pitanja koja se odnose na naše mrežno mjesto i ova Pravila mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na ovo mrežno mjesto i ova Pravila biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj.

USKLAĐENOST S PRAVILIMA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić je kao odvjetnički ured odobrila i regulirala Hrvatska odvjetnička komora. Ova stranica je usklađena s Pravilnikom o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika donesenim 27. listopada 2018. godine, izmjenjenim Pravilnikom o izmj Informacije o Kodeksu odvjetničke etike mogu se pronaći na mrežnoj stranici http://www.hok-cba.hr/. Kodeks, kao i svi drugi propisi na koje Kodeks upućuje, uređuju poslovanje Ureda.

DJELOMIČNA NIŠTETNOST

Ako bilo koja odredba ovih Pravila bude ništetna, pobojna ili neizvršiva, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je ništetna, pobojna ili neizvršiva, dok navedeno neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Pravila.

PROMJENE I AŽURIRANJA NAŠIH PRAVILA

Ured pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

POLITIKA KOLAČIĆA I SVRHA PRIKUPLJANJA KOLAČIĆA

KATEGORIJE

Kolačići su male datoteke koje se spremaju na vašem računalu, a koje nam pokazuju koje ste dijelove naše Stranice korisnici posjetili. Kolačići nam također pružaju uvid u ponašanje korisnika, kako bismo mogli poboljšati komunikaciju na stranici:

PRVA KATEGORIJA – STROGO NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ti su kolačići ključni za omogućivanje pregledavanja naših web-mjesta i upotrebu njihovih značajki. Bez navedenih kolačića nije moguće koristiti našu internetsku stranicu. Internetska stranica ou-mbp.hr prikuplja strogo neophodne kolačiće Elementor-a kako bi se internetska stranica ispravno prikazivala na uređajima posjetitelja.

DRUGA KATEGORIJA – KOLAČIĆI IZVEDBE

Ti kolačići prikupljaju podatke o tome kako upotrebljavate našu stranicu – na primjer, koje pod-stranice najviše posjećujete. Ti podaci mogu se upotrijebiti da bi se naša web- mjesta optimizirala te kako biste se njima lakše kretali. Ti kolačići ne prikupljaju podatke na temelju kojih vas se može identificirati. Svi podaci koje ti kolačići prikupe objedinjuju i podaci koji su prikupljeni su anonimni. Internetska stranica ou-mbp.hr prikuplja kolačiće izvedbe Google Analytics-a koji se koriste za razumijevanje načina na koji posjetitelji komuniciraju sa internetskom stranicom.

TREĆA KATEGORIJA – KOLAČIĆI FUNKCIONALNOSTI

Ti kolačići omogućuju web-mjestima pamćenje vaših odabira tijekom pregledavanja. Primjerice, možda ćemo pohraniti vašu geografsku lokaciju u kolačić da bismo se pobrinuli da Vam prikazujemo svoje web-mjesto lokalizirano za vaše područje. Moguće je da ćemo zapamtiti osobne postavke kao što su veličina teksta, fontovi i drugi prilagodljivi elementi web-mjesta. Podaci koje ti kolačići prikupljaju neće vas osobno identificirati te ne mogu pratiti vašu aktivnost u pregledavanju na web-mjestima koja se nalaze van ove stranice. Kolačići koji nisu strogo neophodni aktiviraju se tek nakon privole posjetitelja. Ako posjetitelj naše stranice prihvati takve kolačiće, aktiviraju se analize Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Prikupljamo log informacije te informacije o broju posjetitelja na određenim dijelovima naše internetske stranice. Google analizira korištenje stranice, a kolačići omogućuju analiziranje posjeta dodjelom jedinstvenog nasumično generiranog ID-a vašem uređaju po kome se Vaš uređaj identificira prilikom iduće posjete stranici. Vijek trajanja kolačića je 2 (dvije) godine. Ako našu stranicu posjećujete prvi put, pojavit će se obavijest kojom vas pozivamo da date privolu za korištenje Google Analytics. Ako date svoju privolu, pohranit ćemo kolačić na vaše računalo i ta se obavijest neće pojavljivati sve dok je valjan vijek trajanja kolačića. Nakon isteka valjanosti trajanja kolačića ili ako kolačić prije toga aktivno izbrišete, obavijest će se ponovno pojaviti prilikom vašeg sljedećeg posjeta našoj stranici te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole. Stranica ou-mbp.hr prikuplja kolačiće u skladu sa sljedećim načelima privatnosti:

 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene.
 • Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama.
 • Brinemo se da su vaši podaci sigurno pohranjeni.
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke.
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciiju.

Možete spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba time što ćete preuzeti i instalirati Google-ov Browser-Plugin. Ovaj dodatak putem JavaScript-a daje Google Analytics-u do znanja da se Vaše informacije o posjeti ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio djelovanje Google Analytics-a.

Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, u Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics kao i Google- ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba klikom na sljedeći link: [cookies_revoke]

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim Pravilima našeg mrežnog mjesta, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.ou-mbp.hr/kontakt/, putem e-maila info@ou-mbp.hr ili putem telefona +385 99 612 1987.

Posljednje izmjene: 16. travnja 2023.

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit